Warunki świadczenia usług i zwrotu

Ceny

Wszystkie ceny podane na stronie zawierają podatek VAT w wysokości 21% przewidziany przez ustawodawstwo Republiki Litewskiej.

Umowa zakupu towaru

Kupujący i UAB PADVAISKAS IR KO (zwany dalej Sprzedawcą), w chwili zakupu towaru zawierają poniższą umowę (zwaną dalej umową):

1. Przedmiot umowy
1.1. Kupujący zamawia towar i wpłaca na rachunek firmy UAB PADVAISKAS IR KO całą cenę zamówienia i koszty dostawy towaru.
1.2. Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedaży zamówionego towaru.
2.1. Umowa wchodzi w życie z dniem potwierdzenia wpłaty przez bank.

2.2. Spory wynikające z niniejszej umowy lub w inny sposób z nią związane będą rozstrzygane w drodze porozumienia stron, a w razie braku osiągnięcia porozumienia w ciągu 10 dni, spory takie będą rozstrzygane zgodnie z trybem przewidzianym przez prawo Republiki Litewskiej. Niniejsza umowa nie przewiduje wykonywania prac załadunkowych, montażowych lub przemieszczenia towaru z miejsca odbioru towaru wskazanego przez kupującego.

2.3 Po dokonaniu płatności faktura za zamówienie zostanie przesłana Kupującemu na adres wskazany w formularzu Kupującego.

2.4. Kupujący potwierdza, że ​​wszystkie podane przez niego dane są prawidłowe oraz że otrzymał od Sprzedającego wszelkie niezbędne informacje o towarze i usłudze zakupu towaru.

Zapoznałem się z warunkami umowy i akceptuję je.

Zwrot towarów

Zwrot i wymiana towarów odbywa się zgodnie z art. 6.218 Kodeksu Cywilnego Republiki Litewskiej, art. 7 ust. 3 pkt. 4 Ustawy Republiki Litewskiej o ochronie konsumentów, pkt. 18 Zasad zwrotu i wymiany rzeczy zatwierdzonych Rozporządzeniem ministra gospodarki Republiki Litewskiej nr 217 z dnia 29 czerwca 2001 roku, a także z uwzględnieniem zasad Użytkowania i konserwacji oraz Gwarancji na towar.

Zasady użytkowania i konserwacji

Gratulujemy zakupu produktu UAB „Padvaiskas ir Ko”. Mamy nadzieję, że będziesz zadowolony z naszego produktu przez długie lata. Aby zapewnić długą żywotność zakupionego produktu, należy przestrzegać podanych zasad konserwacji.

Prawidłowa konserwacja zakupionego towaru

Materac służy do spania/leżenia. Aby materac zachował pierwotny kształt, należy co trzy miesiące obracać materac dwustronny na drugą stronę, zalecamy także regularne czyszczenie materaca szczotką lub odkurzaczem i wietrzenie go. Należy zadbać o właściwe przewietrzanie materaca; w tym celu konieczne jest ułożenie go na stelażu, który zapewni obieg powietrza, tj. dobrze wentylowana konstrukcja dna łóżka z drewnianymi listwami itp. Temperatura powietrza, wilgotność względna powietrza i prędkość przepływu powietrza w pomieszczeniach, w których materac jest przechowywany lub używany, muszą spełniać wymagania dokumentu „Mikroklimat w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej HN42: 2004”. Pod materace z ramą drewnianą o szerokości powyżej 1 m, w konstrukcji łóżka należy koniecznie umieścić podporę poprzeczną lub podłużną. W odniesieniu do materacy dopuszczalne są odchylenia wymiarów ± 1%. Materacy z matą kokosową nie można zginać.

Materac lateksowy musi być umieszczony na wysokości co najmniej 14 cm nad podłogą. Tego rodzaju materac należy trzymać z dala od źródeł ciepła i chronić przed bezpośrednim dostępem promieni słonecznych. Lateks jest materiałem o otwartych porach, dlatego materac należy umieścić na szczególnie dobrze wentylowanym podłożu, tj. na stelażu drewnianym lub z listwami z drzewa klejonego. Materace lateksowe pozwalają na wykonanie 1-3 połączeń lateksowych. Materaca lateksowego nie można kłaść bezpośrednio na podłodze ani w łóżkach o konstrukcji zamkniętej. Konieczne jest obracanie materaca. Zaleca się transport materaca w pozycji poziomej.

Materac sprężynowy zaleca się umieścić na dobrze wentylowanym podłożu, tj. na stelażu drewnianym lub z listwami z drzewa klejonego. Materaca sprężynowego nie wolno zginać. W przypadku materaca dwustronnego konieczne jest jego obracanie.

Materace ekonomiczne – (np. Bonnell) przeznaczone są do wypoczynku w domkach letniskowych, domkach ogrodowych i domach wczasowych – tego rodzaju materace nie nadają się do ciągłego, codziennego użytkowania.

Gwarancja UAB “Padvaiskas ir Ko”– na produkt udziela się gwarancji od daty sprzedaży towaru.

UAB „Padvaiskas ir Ko” usunie usterki produktu pod warunkiem, że wystąpiły one z powodu wad produkcyjnych lub materiałowych oraz że przestrzegano udostępnionych zasad użytkowania produktu. Gwarancja nie obejmuje materacy, które były niewłaściwie użytkowane lub uszkodzone, materacy usytuowanych na niewłaściwej konstrukcji łóżka, materacy, które nie były obracane i czyszczone. UAB „Padvaiskas ir Ko” zastrzega sobie prawo do użycia alternatywnych materiałów lub wypełniaczy, w przypadku braku możliwości nabycia oryginalnych materiałów.

Gwarancja na produkt

Warunki wykonywania serwisu gwarancyjnego:

1. Wymagane warunki naprawy gwarancyjnej:
   1.1. konieczne jest okazanie “Gwarancji na produkt”, na której są podane następujące informacje: data sprzedaży, nazwisko i podpis sprzedawcy, a także dołączenie dowodu zakupu w formie paragonu lub faktury. UWAGA: gwarancja, która nie jest opatrzona podpisem kupującego, nie jest kompletnie wypełniona lub zawiera wpisy, które zostały skorygowane, jest nieważna.
   1.2. towar oddawany do remontu/naprawy musi być czysty (wyczyszczony), transport towaru odbywa się na koszt klienta, należy dołączyć wymagane dokumenty oraz szczegółową pisemną reklamację kupującego. Reklamacje zgłoszone przez osoby trzecie nie będą akceptowane.
2.  Termin naprawy może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności zamówienia materiałów niezbędnych do wykonania naprawy produktu.

3. Podczas serwisu gwarancyjnego produktu, jego wadliwe części/akcesoria lub materiały wymieniane są nieodpłatnie.

4. Sprzedawca ma prawo wypowiedzieć serwis gwarancyjny w następujących wypadkach:
   4.1. występują mechaniczne uszkodzenia produktu, produkt został uszkodzony podczas transportu, mają miejsce ingerencje w konstrukcję produktu;

    4.2. w okresie gwarancyjnym miała miejsce naprawa produktu bez pisemnej zgody sprzedawcy;

    4.3. nie były przestrzegane zasady użytkowania i konserwacji;

    4.4. produkt był używany niezgodnie z jego przeznaczeniem, był używany do celów komercyjnych lub został celowo uszkodzony;

    4.5. produkt nie nadaje się do użytku z powodu klęsk żywiołowych, wypadku, słabej wentylacji pomieszczeń, przedostania się do wnętrza produktu ciał obcych, cieczy, owadów, stosowania nieodpowiednich chemikaliów i innych środków itp.;

    4.6. produkt został nieprawidłowo zamontowany, był nieprawidłowo użytkowany i nienależycie konserwowany.
5.   Wszelkie reklamacje dotyczące jakości produktu będą rozpatrywane tylko po sprawdzeniu go przez autoryzowany punkt obsługi klienta.

6. Serwis gwarancyjny nie obejmuje części, które ulegają normalnemu zużyciu podczas użytkowania produktu.

7. Gwarancją nie są objęte prace takie jak regulacja, montaż, demontaż, czyszczenie produktu itp.

8. Gwarancja nie obejmuje tych usług serwisowych, które konsument powinien wykonywać na własny koszt.

9. Części wchodzące w komplet produktu nie są objęte gwarancją.

10. W przypadku, gdy tkanina produktu jest pikowana wełną lub bawełną, istnieje możliwość wydostania się wełny lub bawełny na zewnątrz.

11. Niniejsza gwarancja nie ogranicza ustawowych praw konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów krajowych ani umowy kupna-sprzedaży zawartej pomiędzy konsumentem a dystrybutorem.

Produkty UAB “Padvaiskas ir Ko” objęte są 24-miesięczną gwarancją.

Zapoznałem się z Gwarancją na produkt oraz Zasadami użytkowania i konserwacji i je akceptuję, nie mam żadnych zastrzeżeń co do kompletności i jakości produktu.

Obsługa klientów

Masz jakieś uwagi lub skargi? Pragniemy zapewnić płynne i przyjemne zakupy na naszej stronie, dlatego każda Twoja opinia zostanie przez nasz oceniona i przeanalizowana. Możesz podzielić się z nami swoimi spostrzeżeniami pisząc na adres e-mail: info@padvaiskas.lt lub kontaktując się z nami telefonicznie pod numerem +370 5 2552221. Możesz również skontaktować się z nami poprzez sekcję Skontaktuj się z nami.